hrozen

Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací podle z. č. 106/1999, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

 2. Telefonické podání: +420 544 250 931
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@vinicne-sumice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Viničné Šumice čp. 23,  664 06  Viničné Šumice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v obci Viničné Šumice, Viničné Šumice čp. 23, 664 06 Viničné Šumice v úředních dnech a hodinách:

Pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Telefonické podání: +420 544 250 931
Poštou na adresu Obecní úřad, Viničné Šumice čp. 23,  664 06  Viničné Šumice
Elektronicky na e-mail: posta@vinicne-sumice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 6zabwqd
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě Viničné Šumice, Viničné Šumice čp. 23, 664 06 Viničné Šumice.
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Viničné Šumice, Viničné Šumice čp. 23, 664 06 Viničné Šumice.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každou, a to i započatou hodinu) 200 Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 2 Kč
- oboustranně formát A4 3 Kč
- jednostranně formát A3 4 Kč
- oboustranně formát A3 6 Kč
- kompaktní disk (CD) 20 Kč
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře