Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán

Územní plán

Územní plán Viničné Šumice

Územní plán Viničné Šumice - textová část


Návrh změny č. 1. územního plánu Viničné Šumice

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče (ÚPPP) – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje

Změnu č. 1 územního plánu Viničné Šumice (dále jen "změna").

Návrh Změny č. I územního plánu Viniční Šumice  bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:

  • V tištěné podobě u pořizovatele na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, dveře č. 346, zejména v úřední dny, jinak po telefonické domluvě.
  • V tištěné podobě u Obce Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, PSČ 664 06, zejména v úřední dny, jinak po telefonické domluvě.
  • Na internetových stránkách města Šlapanice slapanice.cz/ na adrese https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-sumice
  • na internetových stránkách obce Viničné Šumice vinicne-sumice.cz/uzemni-plan/

 a to ve lhůtě od 21. 5. 2022 (sobota) do 4. 7. 2022 (pondělí včetně).

Návrh změny se v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 stavebního zákona zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

Obsah návrhu Změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice:

Návrh Změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice textová část:

Změna č. 1 Viničné Šumice textová část

Změna č. 1 Viničné Šumice srovnávací textová část

Změna č. 1 Viničné Šumice odůvodnění textová část

Návrh Změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice výkresová část:

1.1 Výkres……………………….

Ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 4. 7. 2022 včetně) uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení ÚPPP, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Připomínky kromě náležitostí, uvedených výše musí dále obsahovat všechny náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu:

  • z podání musí být patrno, kdo činí, které věci se týká a co navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, nebo jinou adresu pro doručování,
  • v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, nebo jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, nebo jinou adresu pro doručování,
  • podání musí obsahovat označení pořizovatele (Městského úřadu Šlapanice) a podpis osoby, která je činí.

Přílohy k návrhu Změny č. 1 ÚP Viničné Šumice

 

Změna č. 1 ÚP Viničné Šumice